กายภาพบำบัด ชลบุรี แก้ปวดหลัง
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกฝังเข็ม ชลบุรี
คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

การฝังเข็มเฉพาะที่ (Dry needling puncture or Trigger point release)

การฝังเข็มเฉพาะที่ (Dry needling puncture or Trigger point release) เป็นการใช้เข็มคลายกล้ามเนื้อตามแนวการรักษาแผนตะวันตก ใช้เพื่อคลายกล้ามเนื้อเฉพาะจุดที่เกิดจากการหดเกร็งของใยกล้ามเนื้อ การหดเกร็งดังกล่าวทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นขาดเลือดไปเลี้ยงและมีอาการปวด ชา หรืออ่อนแรงตามมา การฝังเข็มเฉพาะที่เป็นการรักษาโดยใช้เข็มคลายปมกล้ามเนื้อ เพื่อให้มีการเรียงตัวใหม่ของใยกล้ามเนื้อ รวมทั้งทำให้เลือดกลับมาเลี้ยงบริเวณดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้นและนำพาของเสียที่เกิดขึ้นออกนอกกล้ามเนื้อ จึงช่วยระงับปวด

ข้อบ่งชี้ในการทำฝังเข็มคลายกล้ามเนื้อเฉพาะจุด

- การปวด ชา อ่อนแรงหรืออาการแสดงของระบบประสาทอัตโนมัติ (เช่น ตาพร่ามัว หูอื้อ เวียนศีรษะ) อันเนื่องมาจากการยึดติดของเส้นใยกล้ามเนื้อบริเวณนั้น (Myofascial trigger point)
- การลดพิสัยการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนื่องมาจากการยึดติดของกล้ามเนื้อเฉพาะจุด (Restrict motion of muscle)

กลไกในการช่วยลดปวด

- เกิดกลไกทางกลศาสตร์ทำให้ปมกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวเกิดการคลายตัว (Mechanical disruption of muscle fibers and nerve)
- เกิดการหลั่งสารโพแทสเซียมของกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวทำให้ช่วยลดการกระตุ้นปลายเส้นประสาทบริเวณนั้นจึงช่วยลดอาการปวด (Release of extracellular K à inhibit depolarization of nerve ending)
- ทำให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณดังกล่าวและมีการขับของเสียมากขึ้น (Wash out effect)

เอกสารอ้างอิง

1. Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual ; Travell & Simons, MD.
2. Myofascial Pain Syndrome ; ผ.ศ.นพ.ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช
3. ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, อ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล
เรียบเรียงโดย : สุพรรณี อำนวยพรสถิตย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู